Csalás bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2015. március 27., péntek 08.30
Ügy tárgya: 
Csalás bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
Szolnoki Járásbíróság
Tárgyaló: 
Fszt. 12.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Szolnoki Járásbíróságon B. N. E. vádlott ellen 464 rendbeli csalás bűntette, 1133 rendbeli csalás bűntettének kísérlete, 372 rendbeli csalás vétsége és 11 rendbeli személyes adattal visszaélés vétsége miatt van büntetőeljárás folyamatban.

A vádirati tényállás lényege szerint B. N. E. vádlott 2010. december 7. napján megalapította a V. Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelynek tevékenységi körébe kezdetben a követelésbehajtás, később fő tevékenységként az egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység tartozott. A kft-vel szemben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. március 22. napján hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított, majd 2011. július 4. napján kelt határozatával a V. Kft-t az engedély nélküli pénzügyi szolgáltatási tevékenység folytatásától eltiltotta és 5.000.000 forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

B. N. E. vádlott, mint a V. Kft. ügyvezető igazgatója 2010. szeptember 7. napjától kezdődően ügynököket toborzott olyan ügyfelek felkutatása céljából, akik a pénzintézettel kötött kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek miatt nehéz anyagi helyzetbe kerültek. A vádlott, illetve megbízása alapján más ügynökök tájékoztató előadásokat tartottak, ahol rendszeresen elhangzott, illetve a vádlott által összeállított és átadott tájékoztató anyagokban szerepelt, hogy a V. Kft. adósok és hitelintézetek között „moderációt” folytat, mely eljárás keretében kizárólag az ügyfél érdekeit képviselve részükre anyagi stabilitást biztosít oly módon, hogy az adós ügyfeleknek a hitelező bankokkal szemben fennálló tartozásait az adós ügyfél anyagi körülményei alapulvételével átütemezteti.

A vádlott és az általa beszervezett – tévedésben lévő -  ügynökök előadták, hogy minden bankkal, pénz- és hitelintézettel fennálló hitelszerződés kapcsán, továbbá végrehajtási eljárásba került hitelekben is – a hitelek havi törlesztőrészletének évekig tartó csökkentése érdekében – a kft. el tud járni, az ügyfeleket eredményesen tudja képviselni, mivel a hitelt nyújtó pénzintézetek e tekintetben együttműködést mutatnak, velük a közreműködés folyamatos.

A tájékoztatás valótlan tartalmú volt, mert a V. Kft. megbízásából ilyen célból egy egyéni ügyvéd látott el feladatokat megbízási szerződés alapján, a kft. pedig a hitelező bankokkal ilyen tevékenységre irányuló szerződéses kapcsolatban nem állt; tárgyalást egyetlen ügyfél tekintetében sem folytatott, hanem eseti jelleggel figyelemfelhívó, a V. Kft-nél szabványosított levelet küldött a pénzintézeteknek, melyben közölte, hogy az ügyfél adósságcsapdába került és hitelét csökkentett részletekben kívánja megfizetni.

A vádlott az ügynökök részére a kft. tevékenységi köréhez történő csatlakozás feltételeként átlagosan 15.000 forint összegben regisztrációs díjat határozott meg, ennek ellenében csak az ügyfélszerződési munkavégzéshez szükséges formanyomtatványokat biztosított a sértett ügynökök részére. A vádlott egyúttal azt ígérte, hogy a sikerrel átütemezett ügyletek hitelösszegei után 1%-os, a hitelintézet által fizetendő jutalék illeti meg az ügynököket. A vádlott az ígért sikerdíj és jutalékok kifizetésére konkrét megállapodással a pénzintézetek részéről nem rendelkezett, ilyen összegek kifizetésére reális lehetősége a gazdasági társaságnak nem volt.

A fenti cselekményével B. N. E. vádlott a sértett ügynököket jogtalan haszonszerzés végett tévedésbe ejtette és részükre kárt okozott.

A V. Kft-vel megbízási szerződést kötött ügynökök a vádlott által előadottakat továbbították a leendő ügyfelek részére, tájékoztatták őket, hogy minden banknál pénzintézetnél lévő hitelszerződés kapcsán, továbbá végrehajtási eljárás alatt lévő ügyekben is el tudnak járni, az ügyfeleket a hitelező bankoknál képviselni tudják és kedvező eredményeket tudnak elérni. A sértettek a V. Kft. képviseletében eljáró ügynökök megbízási szerződést kötöttek, amely alapján a kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy a sértettek hitelei vonatkozásában a tartozás átütemezése kapcsán a hitelintézetek felé eljár oly módon, hogy a hitelintézetekkel a sértett ügyfél által meghatározott alacsonyabb összegű törlesztőrészletet megkísérli elfogadtatni és az ügynökök a sértett ügyfelek felé azt közölték, hogy a hitel átütemezésére a V. Kft-nek banki kapcsolataira és jogi-, pénzügyi szakértői  csapatára tekintettel reális lehetősége van.

Az ügynökök feladata volt az ügyfelek megszervezése, velük kötendő szerződés előkészítése és a vállalási díj beszedése, illetve a díjbefizetés biztosítása. A szerződések szerint az általában 70.000 forint vállalási díjat két részletben lehetett megfizetni.

A sértett ügyfelek a szerződéskötéskor arról kaptak tájékoztatást, hogy a V. Kft-vel írásban megkötött szerződés aláírását követően a bankok telefonon történt megkeresésére elutasító választ adjanak, közöljék azt, hogy a további konzultációt és egyeztetést kizárólag a V. Kft-vel folytassanak. A vádlott a V. Kft. ügyvezetőjeként a hitelintézetek felé a sértett ügyfelek nevében kizárólag csak sablonszerű leveleket juttatott el. A megkeresett hitelintézetek túlnyomó többségében a közreműködést megtagadták, néhány esetben a kisebb piaci részesedéssel rendelkező hitelintézetek kezdetben elfogadták, mindaddig, amíg a PSZÁF határozatával a V. Kft-t az engedély nélküli pénzügyi szolgáltatási tevékenységtől el nem tiltotta.

A vádlottnak nem volt reális lehetősége arra, hogy a sértettek tartozásait átütemezze tekintettel arra, hogy alkuszi tevékenységre engedéllyel nem rendelkezett, a hitelintézetekkel erre irányuló együttműködést nem épített ki, így kizárólag a pénzintézetek saját döntésén múlott a kapcsolatfelvétel.

B. N. E. vádlott 2011. októberében a V. Kft. internetes oldalán megjelenítette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által 2011. július 4. napján hozott határozatot oly módon, hogy azon a határozaton feltüntetésre került több, a V. Kft-vel ügyfélként kapcsolatban álló személy neve, illetőleg a sértettek által közölt hitelszerződés száma, valamint, hogy V. Kft. a sértettek által kötött hitelszerződések vonatkozásában milyen eredményeket ért el a törlesztőrészlet mérséklése vagy a futamidő meghosszabbítása kapcsán.

Ezen cselekményét a vádlott jogtalan haszonszerzési célból azért követte el, hogy – szemléltetve a gazdasági társaságnak az adósság átütemezése során végzett eredményes eljárását – a kft. meglévő ügyfeleit megtartsa, illetőleg újabb ügyfeleket szerezzen.
_______________________________________________________________

Az ügyben a járásbíróság már több tárgyalást tartott, megtörtént a vádlott kihallgatása, illetve tanúkat is hallgatott ki a bíróság. A 2015. március hó 27. napján megtartásra kerülő folytatólagos tárgyaláson a bizonyítási eljárás további tanúk kihallgatásával, illetve tanúvallomások felolvasásával folytatódik.

Információ:    Dr. Sándor Géza sajtószóvivő +36-30/2399614
sandorg@szolnokit.birosag.hu

Dr. Varga Mónika sajtóreferens 06-56/501-400, 3124-es mellék
vargam@szolnokvb.birosag.hu

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Nem
Eljáró bíróság: