Adatvédelem

Az adatvédelmi tisztviselőről és az adatvédelmi felelősről, valamint az adatvédelmi incidensek jelentéséről 5/2019. (II. 14.) OBH utasítás 3. § (1) bekezdése szerint az adatvédelmi tisztviselő feladatait valamennyi bíróság tekintetében az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke által kinevezett adatvédelmi tisztviselő látja el, akinek a munkáját a Kúria elnöke, valamint, az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökei által kinevezett adatvédelmi felelősök segítik.

Az OBH adatvédelmi tisztviselője 2021. május 5. napjától dr. Lakatos Dániel OBH-ba beosztott bíró (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 24.; telefonszám: +36-30/517-5432; e-mail: gdpr@obh.birosag.hu).

A Szolnoki Törvényszék adatvédelmi felelőse 2022. május 1. napjától Szakácsné dr. Székács Viktória, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkára (levelezési cím: 5000 Szolnok, Kossuth út 1., telefonszám: 3245. mellék, email: sztvadatvedelem@birosag.hu).

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK:

 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:

Címe Száma
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXII. törvény

 

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK:

Címe Száma
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazásáról szóló szabályzatról

19/2012. (X. 18.) OBH utasítás

Az adatvédelmi tisztviselőről és az adatvédelmi felelősről, valamint az adatvédelmi incidensek jelentéséről

5/2022. (IX.19.) OBH utasítás

A bírósági épületekben működő kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezelésről

2021.El.II.B.5/9. (X.6.) SZT szabályzat

 

KAPCSOLÓDÓ KÉRELEM NYOMTATVÁNYOK: